அட !என்னைக் கவிஞனாக்கியதும் காதல் 
குடி மகனாக்கியதும்
காதல் !
No comments:

Post a Comment