நீதி


வள் சிரிப்பிற்கு வாங்கிக் கொடுங்கள்
சிறைத் தண்டனை..!
மெல்ல மெல்ல என்னைக்
கொல்கிறது.

No comments:

Post a Comment