மத மாற்றம்

ஐயராய் குலம் மாறிவிட துணிந்தேன்
நீ என்னை அண்ணா என்று அழைத்ததால்....!

No comments:

Post a Comment